Pandewan Palm Oil Mill

Pandewan skim terletak di kawasan pendalaman Sabah dalam daerah Pensiangan, di mana skim ini telah dilancarkan oleh Badan Penyelaras Pandewan. Dibuka pada tahun 2009, mandat untuk membangunkan dan mengurus skim ini telah diberikan kepada LKTNS adalah berlandaskan kepada minat dan persetujuan dari komuniti persekitaran. LKTNS menjangka pembangunan ladang sawit di Pandewan akan dapat memperbaiki status ekonomi komuniti dengan memberi peluang pendapatan melalui pembanguna in-situ.


Skim pembayaran yang diperkenalkan oleh LKTNS di Pandewan adalah melalui model sewa pajak di mana dividen akan dibayar kepada peserta hanya apabila hasil sawit mula dikeluarkan. Selain dari pembangunan tanah dengan tanaman sawit, strategi mempelbagaikan peluang pendapatan kepada peserta ditingkatkan dengan menyerap hampir kesemua pekerja kilang PPOM adalah terdiri dari peserta dan masyarakat setempat.


Kembali